Converted by Pinxie co v1.1b4 (http://www2u.biglobe.ne.jp/~kitabo/index.html)
@88898A8B8C8D8E8F909192939495969798999A9B9C9D9E9FE0E1E2E3E4E5E6E7E8E9EA
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
yuan4kui2ji1jue2hou4cha2zong1shi4xian1kou4di3ru2bi2fa3yu4lian2qian1zhi3jian1liao4jia2ye4bo4yang4hu4qi4zhou4sui2qian2ru2jian3zi1lu2e2
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
yin1hui4gui1ku1hou2za1jiu4zhi2xian4dan4zheng4niao4pao4shu1lian2xian1shen3shuo4guang3kan1nie4li2ban4zhuan1yun2tian3rui3lan2cuo1qian2quan2e2
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
yin3xie4yi4da2keng1cuo1zhou1zhi2xian4da2ding1jiu3bai4peng1wei2lian4chuan2zha4zhuang1si4jie2ai4jian4lu3qiao1pi1pi2rui3qiang1zheng1nie4
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
yun4hai3qi4xue1gou4ca1xiu1zhu2chuan3chen2ding3ren4pi3pao4you4lv3lou2ning4chu2lu4gui4jiao1deng4wen3fei2you2wa4juan1
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
hui1qi4pei4hao3zha2chou2zhi2chuan2duo2ni2ren4pi3feng2you1lu3xi1guo1ning4chan2zhan4kuang4zhao4chan2weng4fu3yun4chen4dao3sa4
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
you4jie4ji1wa1kong3sha1shi2zhi2jian4tuo1zhai1ren3zi1bao1yong3lu3wei3bi3fei4xi4kuang4ning2shan1kuang4pian2xie4cu4tai2
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
yu3jie1qi2xiong2xiao4sa4zhou1se4quan2xun4zhuo2ren4yan4fang1you3lu2jiao3ge1da2wu3chuo1xi1bing1se4zha1jian4hui4pan4zong1ju4que4
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
wu1hui4ji4wei1hong2za2xiu4chu4jian4shu4di2ru2xi1meng2you4lu4jian4o1mu3xie4bian3nang3meng2se4ai4xie4sai1zhi2piao1chun2
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
yu3jie4xi1gong1gao1qiu1shi2jian4di1mi2ling2peng2you1lu4jian4xi1yi2lin3zha1yue1yuan2xun2fan2dai4xing1ji4tan2zong1piao1dong1
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
yu1xie4ji4li4qiao3qing1zhong1shi2xuan3peng2di2mi2zhou3feng1you1lu4zhuang4wu2jiang1lu2gan3ye4qian2ci2li4nao3hong1he2pan2zhen1biao1
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
yu3kai1hui1qiao1xiang4ba1xiu4ru3qian1gu3di2ning2bi4bao1you1lao2jia4geng3yan2kou4he2li4qian2zhen1si4ban4yu2xiao1ji1bi4tun2bei1
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
mao3jie1gui1sang1xing4qiang1xi2kao1qian2li2shi4cong1bi4fang3yi1lou2jiang1xiao1ren4ting1kang2li4tan2ci2jiang4wa4qiang2mi4jue2yu4
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
ti2bei4ji4qiao1guang3jiao1chou4shen1xi3xue3di2mao1bi4feng1you3lang2jian3ku1yao2ting1cha1lang3lv2cheng2zhi1kuang4ge2xue1chan1dun1yi4jiao3e4
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
kui1kai3gui4xun1geng1min3zhou1xin4shan3zun1ni4re4bi3bang1you4nong4jun4bu3e2qi1li4tong2ou1sui4hang2bo2sou3xi2pu3gao3xiang3
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
chou3he2qi3jun1kang1shai4sou1qin1xian1shei2zhe2nian2bi1feng1yong3lang3nong2juan1e4meng2ying1pan1zhuan1zuo4si1bang3wei1du3zao4zhen4nei3wu4
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
dui4wai4gui3xun1hong2san1zhong4chun2qian2dan1che4nian4gui4bao3yong3lou2suo1long2ju3peng2meng2mi4rong2lv3bi4yu2chu2rong2
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
jiu4ke2hui1xun4heng2san3xi2shen1shan4dan1che4nian3ji1feng4you2lang2chai2na4qi4jue2ba4nie4liu1weng4fu2xu4jiao1yu4ji4zhu2yu2ji1
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
wo1hai4ji1qun2huang1can1chou2qin3jian4tan4zhe2nian3yuan4peng2you2lang4chou2xian2ping1zang4zhao3shu4ling2lian2pi4qi2xie4lei3gou4ao2xian4
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
xu1ya2qi2jun1kang4shan1cu4shen3ran2tan3die2ran2niu3fa2you2lou4yi2shu1luan2liao2chang2lu4jin4ji1keng1gu3
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
bai4kai3gui3jun4ju1can3ji2xin1quan2dan1tie3zhan1bai3wang2you4lao2lei3shou4e1zhua1duo3lan3ao4su1xi4jing1zhi4jie4jue2chou2zan4jian4
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
yu4gai4gui1gua4kong4sa1zhou1shen4chan2tan4dian3nai3miu4bang4yu4lang2nuo2chuo4yin2yi4dou3yu4huan4yong3xiu4zhi4ji4lan3zhi4
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
wei4ya2wei3jia1gong1san4qiu2zhen4shan4dan4tian1nai3pou1you4long2li4wan3shi4ba2zao3xi3tao1chang2cang2di2zhi2qiang1bing3
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
man2ai4yi2qi2ang2zhan4chou2xin1shan4tan4tian1zhi1biao1fang1you2lao3yan3dan4ei1ze2liu2zhai1sui2ni4tai2guan1chan2zu2hu2
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
lao3gai4ji4xi4huang3can4ji2jin4dan4zhan3biao1fang2yi4long2tang3dan4qu3nu3gan1xi1dan4jie4chan2miao3gu1lin4man4tie4yao4
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jiu4jie1yi2qing1geng4shan1chou3sen1ceng1zhan4dian4nang2bing1mao4you2la4er2nian4bi4mi3niu4qi3dao4geng1li3ou3zi1lin4kui4zhi4
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
pu3gai1xi4xing2hang2chan3shi2zhen1su4tan4tian1nao3piao1wang4xiong2lang2wu4li4lan2gang4qi1rang2qi3kuai4yi4di3nie4lian4liu2zhe4
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
gua1kai3ji4xiong1xiao4suan4zhu4jin4duan3chan2nong2piao2mang2rong2liu4er2mei4chen1yin3ji4zhen3yu3qi3yao4jie3gong1lou4yu4
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
run4hai3ni3qi3geng3zuan3chong1shen1cuo4duan1tian2na4piao4fang2xi1lu4dui4hui4ao3dan4na2xie1shi1mu3yu2quan3dan3li2shang1ti3jin3jiao1
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
qi1gui1gou4can2shi2shen1zeng1dan1tie1neng2biao3bao4yu3lu4tu4ka1gou4mi2na2sha4jun4ben3bing3cai3tun2ai3chu4xin2man2
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
yun2xin1xi1gui1jiang1zan4cong2zhen3zeng1zhan4zhuan3nao3ping2wang4yu2lei4jing1ka3niao3wan1chai1wang3qian4bi3zi1bi4yun4fu4duo3dun1liao2
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
yun4wa1yi2xing2hong2zan4rong2zhen1chu3dan1dian1nong2bao4mou3yu3lu4han3sao3wan1dan1jie2ou1ning4yang1chuo3ying1qi4nao2kui4ying1
__________________________________
yun2yuan2zhi1qi4hao4suan1rou2shen2ju1dan3dian3nong2miao4bang4yu4lun4liang3kui4ma1nian1she4bin1lve4xian4lian3ping2jie2ji1ying1
``````````````````````````````````
ren3shi4yi4xing2gang3can1zhi1qin2shu1dan4chuan2miao2mao4yu2wo1yu2chi4yan1tuan4bai4zhu4pu2hua4zong3qi2hong4liao4rao2guan4
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
er3li4yi3jing4gou1zhan3se4shen1shu1dan4dian4zao3bing4fang3yu4he2xi1jiu1yu4hui4ban4miao3lian3meng2mo4chou2lin4e2zha2zhuan4luan2
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
rui4gou1yi4hui4jia3zan4shou4chen2chu3duan4dian4ba1miao3fang2yong1hua4ji4chuan3chang2hui4fu3yu2xie4ji1gan3yan1lu2ya4e4juan1tao1lu3
cccccccccccccccccccccccccccccccccc
ying2hua4yi4qing4huang2can2zong4xin1zu3tuan2tian2ba3miao2peng2you4wai1ji1nen4fu2fang1huan1shen3dang1shao1mian2la4long2ne4hong1tie3kui2xian2
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
ying1xia4ju1hui4ying4shi4zhong4xin1zu1tan2dian4bo1mao2mou2yao1hui4hui2dan1piao2peng2mu3gui1jian4jiang1lun2la4xian3he1yi4tie3guo2yan2
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ying3ge4ju2qi4gao3zi3chong4qin1cu1dan4tu4ba4bin1mao4rong2xie2ce4ti2xian2chi4pao1dai3pu4chou2lu2gu3ke1dang1fu4cu1
ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ying4kuo4ju1jie1kang1si4shu1zhen3su4duan4tu4pa2suan4mao4yong1huo4ran3nan2xian2pang2la1mo4chou2chou2wan3zang1luo2zu3zhen3yu4zhu3
gggggggggggggggggggggggggggggggggg
ye4kuo4ji2xie2hong2shi3su4shen1zu3nuan3du3bo1zhi4yang2jiong3yu4jiao1wang3jia1yao1liu2die2bing3jian1luan2yi2shi4jian4feng2mi2
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
rong2jiao3chi1jing4ci4su4xin1su1tan2tu2pai4qi2fang2yao2jiu4zhou4la3chan2cu2jie2ke1tian3lv4die2bing3ji1zang1di3zhi4zhu4
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
yong3ge2chi1jing3jiao3si1shu1jin4su4duan4du4pa2pin3fei4yong1gen4liang4bi4fo2gong3guai3yang1ying2die2cheng1tai2qian2li4lu4kuang4si4qi2
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
yong3he2jie2gui4gang1shi3zhu4zhen1zu3nan2tu2po4bin1jia2yao4gen4mian3wu1niao3huai2jian3piao3han4ding1dao4duan4zhen1hao4hui1qing1shuo4shi3qun2
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
xie4ke2ju2xi1geng1si4suo1zhen4su4tan2tu2po2bin1bei3yang2e4xiu4hen3gua4zhi3can2zhu1jiu4gao3zhi4yu2kui1gui3zhe2tuo2
llllllllllllllllllllllllllllllllll
ying1huo4jie2qi2kao3si4su4ren2shu3zhi2dou3ma4bang1pu1yang4cha4yuan1jie1pin2jing4qie4jiu4li4shan4ji4miao3yu2shi1gou4zhe2dai4she4
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
ying2que4zhen1ji1ken3shi4shu2ren2seng1zhi1du4ba1bin1bu3yang2gao3kou4sha4xun4zheng3gou3yun3lu2jie4min2chong1yin3xun2wan3lu2nu2mai4
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ying3huo4chu3xi4gong1shi3shu2ren4chuang4di4du4ma3pin2mo4rong2jue2zhong3shi4lan3cong2shang1xiao1you2sui4jiu4gong1zhu1zi1lu2hai4fu1
oooooooooooooooooooooooooooooooooo
ying3jue2shu3jing1qiang1zi3chu1chen2shuang1chi2deng1pai2bin1pu1rong2wan3xie3chi1niang2xi3juan1zuo4yi4mi2jia1zhi4yi4yu3chi1chuo4yue4bo2fu1
pppppppppppppppppppppppppppppppppp
ying1jiao3que4ji4gao1zi1shu4ren2cong2chi3tu2fei4pin2pu3yong4wan1mi4chen1pai2xie2tuo4dan1lan2gan1se4xian4jiu4dou3lei3liang4guan4luo4mian4
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
wei4he4ke4xi4hang2zi3shu4xun2cang1zhi4du3bai4min3mu4yao2wan3ou3shuang1lai2han4di3bin4lian4xuan2hui4she3rui4hui4liang4nie4
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
yong3jiao4jiao3huang1shi1jun4shen4sang4chi2tu2pai2ping2mu4yang2wan4jue2ao2jie2huang2sou1jian1sa3ci1wen3shi4bang4jie4nian3zuan1mi2
ssssssssssssssssssssssssssssssssss
rui4guo1nve4jing1xing2shi4jun4jin4zhuang4chi1du1bai4bu4mu4yao4hu4ze2yun4yao2nie1jian1wan1ju1qiu1zong4pu1han1kuang2cou4zuan1hong2
tttttttttttttttttttttttttttttttttt
ye4ge2ni4jing1heng2shi1chun1shen4zou4zhi4du4bei1fu4kou4ye4chong1sou3fu2jiao3ye4shu1zhi4dan3rang2ru4chuan2qiu1gao4fu2luo2cheng3li2
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
yi4ge2qiu1ying2jiang3zhi4shun4xun4shuang3zhi4di3bei1bu4bo2rong2bing1sou4bo2cun3ji3yin1chao3teng2qiong2jin4fang3gu1song4luan2qi2nian2
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
yi4ge2jiu3ji4gong4si1jun4xun4song4zhi4li4pai2fu1mei2yao4kuang4manu2xin1xian1ke2jiong3pao4jing3zhui4ge3qu1qiao4yuan2huo4zhui1
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
yi4xue2chou2yi4gou4zhi3shun4zhen4ceng2zhi1nu3bei4fu4dai4yao2lie4hai3wu3gui4ou1jiong3yi2yao3zhu2you2wu1gu3zao2pian2qian2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
yue4yue4xiu1jing3jiao1zhi1jun4ren4za1chi2du4fei4fu4ku1yong3ye1shu2niu3chui2kan1wu2ju4quan2chuang1miu4ling2zhun1zhan3shuan1pian4chu4
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ye4le4ji2qing1jiao4zi1zhun3si4zong3chi2tu3bei4fu4huang3yao2liang2qi4zi1chen2che4kuang4yu4zha4yang3tiao3qiang3cang1li4zheng4qian1dian3
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
yue4e2xi1jing3kuang4si1xun2zou1xiang3zhu4nu2pei4bu4ben1yang2lin3ying2fu1tian3tao1xu3bing3jing4jiong3mi2sou1chan3zhuan3sao1you3
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
yue4e4gong1ji1kuang4shi1xun2xu1sou1xu4nu4bei4fu3ben3yang3ji3zui3xue2de2diao4jie2qiu2pao4zhi4jiao4man4hui2lu4min3qu1xia2
||||||||||||||||||||||||||||||||||
gua4gong1yun2gang1zhi3dun4cu4sao3zhu2dao3pei2bu4fan1yu4chu4si1xue2fen4hao2yan1pi3wo1piao1cao2kuo4jian4jiao4can1qing2
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
yan4li4ji2ying2ge2zhi1xun4tu2cha1zhu4dang3mei2fu2fan2yi4chao2ru2yi2kao3cui4ke1zao4beng1chong1qiong2an1zha2mo4dang3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
yuan2jiu4jing1jiang4zhi3chun2chu2sao1xu4dong1mei2fu1pen2yu4ping2m2guai4men2zhi4tan3wei3yao2lv3yi3xie2nao4piao4an4
yuan2xiu3ju4xiang4si3zhun3dou4cao1zhu2dong4mei2fu3mo2wo4huang2yi1ta1hu4lie4shu1hui1lao4gu4ju4lei2qiang2jiao1e4li4luo2mei2
yan4qiu2ji3xiang1shi4run4chui1zao3zhi4dao1mei2pu3mo2yu4jin4huan4yuan4zhan1yan1cui4qiao4meng2zhu1hui4gui1jiao1
yan3qiu1ji2ji1gao1shi1dun4chui2cao2zhi4tang2bei4fu2mo2yi4han2xiao4chen2ni2kai1mang2feng1tan2cuan4yun2lu3xue2lu2hong1xiao1du2
yan4xie4qi4ji1hong2zhi3chun2shuai4chao2cha2ta3mai3fu4ma2yi4ren4shi4yuan1zen3jian3dang4qi4bi4long2lu2yan2xuan1gu1lv2yi4zhi3
yan2ge1jiu3xi4gang1si1xun4tui1qiang1di2tang2mai4fu2mai2dian4kan1zao4kou4cong1kui2jue2fen1bei4ma2sui4san3lu3xian3hun4bi4yan1yan4fu2
yuan4he1qiu2heng2jie2mi4zun1shui3cao2zhuo2tao4pei2fu3mei4luo2hao1da2chuai3gan1yin1huan4ma2dou4rao4jian1wu2feng3la4yan2zhou4fu3
yan3qia4jiu1jie2hao4zhi3chun2chui1cao2zhong1dang4pei2fu1mei4luo2wen3ning2shi2pa4rou2xiao1qi4xi1feng1qie4fan1yan4shu3pian3ci2yan1lv2min3
yuan2kuo4qiong2qian4he2zi3shun4shui4zao4zhong4dao3zhe4fu2mei2luo3jie2mei4fu2cha1gu4gong3xi1yang2liao2shen4yu2bian4yu4ji4ao2
yan2huo2ji2jue2hao2zhi1chu4cui4zheng1zhou4dao3ying2pu3mei3lai2shan1wu4peng1ye2suo1shan4xu4yu4yi4ai4tui4ge1kuo4xiang1bie1
yan3ke3ji2jie2kao3zhi1chu1cui4shou4zhong1dao4cheng4fu4li1lai2gua1ti4shi2yang4yu2zhi1qiong2wen1hui4shao2yan2jian3kuo4huan1gu3
yan2hua2jiu1xue2hao2zhi4suo3shuai1xiang1chou1tou2shen3fu4lai4ku1ti4qin3yao2tiao2wang1huang2nve4sheng2mang2fu2shi4jiong3qu4huan1dong1
yan4ge2gei3jie2hao2shi4shu3sui4chuang1zhou4da1fu4mu4lei2sha1yan1mo4hui4qian1yi2nuan3ji2zhan4ji4yan2chu2shi4tiao2li2shu3
yan1he4jiu4xue4hong1ci2shu3zui4zao1zhu4dong1bo2fu4mo2luo4chuang4xiang4liao2nen4gou4ting3hu4yang2chuang1zhu4shan1yong3su4di1lan2you4
yan4xia2niu2jue2qu1shi1zhu3zhui1zong3zhu4tao2bao1fu4zhen3luo4jing3ying1xie3ke4cuo1xun1ban1bing4chu2li2mi4que1tou2han1
yuan2qie3qu4yue4ke4shi4shu4chui2zong1chong2bo2wu3wei3luo4ke4yan2huan2nuo4qin4xun1liu2fen1yi4bang4er3he2ge2qi2
yuan2jian1ju1jian4ke4zhi4xu4sui2cong1zhong1dong4pai1fu3lao4la4xiao1bao3qiang3fu2pei4xi1zhang4si4bin1yi3wan1yao2hui2chuang3bi4chi3
yan4ye4ju4jian3gao4zi1shu3rui4cao3zhu4dao4bai3wu3zun1luan4ji1jiao2bao3she4fan4fen2luo3song3bian4qu3quan2ou1hou4guan1lou2chen4
yuan4ju4juan4guo2zi1shu1sui3zhuang1zhou4tao2bo2wu3luan3ti1nie4ke4heng2dao3mi4yun4lou4jie2gou3qing1ju1ji1chan3du2chu1
hua4ju4jian4gu3ci4shu3chong2zang4zhu4tang1bai3pu2yi4lan2jian3jiang1huang3tuo4ao2xian2xie2ran3xi1qing3nai3ta4sui3ju3
yuan3ju3jian1ku4ci2shu3song1cang1zhu4tao1bo2wu2yu3lan2kai3zhuan4zhuan1zi4bo2ya1mei2fei4zuan3ju1tiao2zhe2qiu2bi4ti3tiao2
qian1zhu1qu2quan4gu3si4zhu1shu4zao3chu1deng1po4bu4you4lan4sheng4yi4dui4shi4cui1mu4xi1lao2hu4xu4fei1man4jing4qian1ling2
yuan1dou1xu1jian4hei1chi3zhu4shu1zhuang1zhu1deng1bo2feng1mo3lan2er3xu4zhi4xie4chi4dian4zhao4chan2mei2fu2mo2qun1e4yin2
yan2zao4xu3xuan1yu4shi4xu4qu1zou3zhu1dang1bao2feng1mo4lan2jiao3zhu3xian1xun2tuan2guo3yang1shao1li4ba1mei2wei4hua1xiao1ruan3nie4
wu1pu2ju4quan1lu4si4nv3chu2song4zhu4dou4po4feng1mo4lan3piao1nie4you2tian2qi2hong2dun4chi1jia1ying1fan4wo1e2cheng3zhi3fang3yu3
wu1fu3ju4jian1yao1shi4xu4ju4zao1zhu4dao3pu4qi4qi4li4jian4wei2dong4jiao3gu1fan2yang3cai2fu2ke1ji1ti4bei1mao2chuo4
sheng1lian2yu2xian2zeng1er2xu2shan1qiang1zhu4deng3mo4jin3li4jian4shi1yang4si1ji2si4liao2sheng1xian1ping2xie1jue2bu1mo4ran2wo4
ao1nie4yu4jian4hu1zi4shu4shuang1ding1da2bao4fu2jian3lv3jian4ling2yin3nao2qiu2yu4lai4chi1xian1bao1hu2zheng4tiao2qu3
yang1ya1yu2xian4hu1si4chu2jian1sao1zhao4tong3fu4fu4li3jian4pi4han4bo1su4hui3dao4mao2huang2zen4wei1lou4fa1e4
ao4bai3heng1xuan2gu3ci2chu2po2xiang4diao1tang2mo4fu4wan4li2pi1you4jie4ju4liao1ju4sui4li4ben4lan3mu4shi1zen4kui2xian4fo2kan1
wang3mao2xiang3quan2chi2shang1que4zeng1die2tong3bo2fu2man4li3ji4yu3shi3kun3lao1tuo2xuan3gang1mo4fu4tan2shan3gui1
ying1xuan1jing1juan4shi2chang2ju1zeng1chong3dao4mai4fu2man3li4bian4yu3song3han4gun4zhan1jin4yong1kuang1que1bian1zhan1beng4sheng1yue4
ya4ya1zhou1gong1jian3ci3ci4sheng4cheng2zang1tie3dong3han2fu2man4li4yi1ban4quan1ji1qiao1ju4xian3dian1kuang1xia4yin1yu2zao4e4shan3ji4yao2
ya3wang4yi4xia2quan2qing3zi1jiang4zhe2cang2zhang4dang4xiang1fu4man4li3mian3qu2guo2ping2quan1qin2zhan4fan4yao4ji1ying1hui2you2pi4xia2zhi4song1
wa2heng2yi4qiao2qian1jin1zhi4sheng1cun4zeng4ting1teng2fu4wei4li3pi1shao4wei2chan2bei4shan4zong1min3shuo4gui3sun3yi4yi4huang2yao2
a1ou1wa3xiong1quan3kun4er3zhao4shi4zao4diao4tao3zhu4fu4wei4li3ge4yuan2shu3ze2zong1lu2fa1sun3tan2zi1ying2qian3qiu2chui2xu1yao2
ai1ou1qian1jing4xian4kun1xi3shao3lai4cu4zhang1teng2zhao4yuan1mei4li2juan4tuan2yi4ta4jiao1lei4lan4zao4quan2guan4zhu1ying2yu4nai3zou1huan2lin3
ai4wang2kan3gong4yan2ken3zhi4shang1mu3ce4diao1dou4fu2si4lu4jin4tu2bo4ti4cuan4mao4xian3wang3xun2ming2du2zhen1huang2bin4xi1
ai1weng1guan1xiong1yan4hun1ci2chang4shi4ze2zheng1ta4lu2fu2ji1lv4se4lei4zao3yan3zheng1gui1yan2han3ru2lang2yan4yu2ai4lie4
ao3han2xie2juan4hen4shi4chang2qi1ji2cheng2tao2fan1fei4jia3lv4xu4huan2yi4e4ge1di4xiong1pa2gao1wang3jian4ao2chou2yun3dou3
feng2ying1kan1kuang1xian4ken3er2jiang3zhi4xi1tiao1tou4ji1fo2mi4li4lao2ji2ji4ju3xu4yuan2jiao3ce4fu2xi1chan2gou4kui2nao4
kui2ou1kan1qing1jian1hun1er3qie4shi4zhuo1chang4deng4wu4mi4guai1ji1cen2hui4ju3zhao4qia4wei2wan3jian3gu3fu2zhong1rang4di4xian3hong1
qian4huang2quan4jiao4jian4kun1zi4chang1xing4shu4chao2tao2fu4cou4lve4cheng2jiao3cha4quan2ji3tang2yao2hao4mang2shuai4chen4ao2sui4xi4
qiu1gang1juan4qiao2qian1gen1shi4xiao1zheng1ce4chao2tou2ba1fen1suo1lve4luan4chi4kan3cui4tai2zhu1zu3xi1xiao3yan3ming2huan1dun4yin3dou3
e4chong1huan4jing4xian2kun3ci2jiang1xing4zu2die2teng2bo1wen3ren3liu2lu4qi2xiu4cui4tai2xun2pan2ai2zhao4li4sui1zan4rao4jiu1
wo4di2kan1xia2xuan1hun4xi1xiao3cheng2su4ting3dou3po1pen1mai4liu2yu4xun1zhi3qi1dao3ru4chuang2pao4shi4li4shi4sui2xi2chang4
wo4yi4jian1qiang2qian3hen2lu4shao3zheng4su2tiao4dong4fa1fen2miao4liu1shi4li4pi1chou2bin4sa3qiang1cun1qian2fa2zhe2huo1chi2long3li4
xu4wu1wan2qiang2jian4gan4shi4shang4zheng3shu3ting1dong4fa1fen4hao4liu2shu1quan4gan1chang4lan3lie4jian1jun1e2tang2xi1xie4li4po4
wei3yi4guan1qie4xian3gen4shi2zhuang1xing1zei2zhang4tong2fa1ban4min2liu2er4chui2min2wang3huan4du2jun1pi2ma2qi3ju4li4ba2
lu2yi4kuan1kong3xian3hun2chuang2qing2zu2chang2tang2fa2fen2mian2liu2yu2cong1yun4kuo4juan1di3zhou4gu1mi4jia2ma2wan1mai4zhui1wei4
tong3gan1gong1yan4xie1zhu2chang3qi1xu4die2dao3fa2fen4wu4li4ya4xiong1po1e4zhi4ying2wu3yu2kong1ji1jing1lou2shu4yao1ju1wang3
zi3mu3gan1jia1jian3zuo3zhou2zhang1qi1zu2diao4chong1ba2fen3meng4long2ji2dian4fu4qian1bai3kai3jun4li2he2zha2ji1nao2feng1bian1juan4liang3
ya1yi3huan4jiao4yuan2cha1cheng2zheng4xiu4die2zhuang4fa2fen4wu2long2pu2zhi4huang2pan1jia1li2gai4jian1qiang1sha1chong2shi3bian1zhi4chi1
wo4an3gan3qiao2yuan2suo1chao1qing1qi2chao1dong4fa2fen1mou2long2kang4fu2gai1e2chun3qiu1zhe4ben1he2zhou3gao1pan2huan4luo2yong1yan3
xie4guan4kuang4yan2cuo2qi1zhao1sheng1tiao4tong2jiu1fen1mao2lv3jing1pao2yin2xia2qiao3rang3ji2xian2kao4zhan3zheng1xiu1zhuang1xie4zhu1cun1za2fang2
wan3en1han4kuang2huan4zuo3chi4zhang3sheng1cun2diao4tong2wen2wu4lv4bo2bi3zhui4xie2xie1ti4luo4jin4zheng1di1tu2xie1zhi4han2za2
jie3wen1huan4xia2xian2cha4zhi2jie2sheng4sun1chang2dong4wen2wu3lv3die2qiao4xing1zan3tao1du2guan4ling2tu2chan2chai2qiu1huo4ping2
meng2wen3gan3jiao3jian3cha2shi1sheng1jing1zun1ding3tao2ge2bing3liang2lu3cong2xia2dao3tan1chu3nie4xi1lu2qie4qun2dou4cheng1diao1shao3diao1bao4
yi2yin1gan1xiong1yuan2sha1ji2chang1sheng4sun3niao3dao4sun3bing4xu4liao3reng2hui4yu4hu1luan2shen4yan1you2dang4huang2jie2he2ying3bao2
xuan4xia4huan2xie2xuan2cuo1shi4zhao1sheng1cun1chi4tong2ban4bing1niang2liang4ze4kui4ai1ce4jue2yuan1dang4hou2xi1you3mang3xiu1xiao1
ling2hua4guan1xing1xian4sha1xi1jing1zhi4xun4zhi4pan4ming2liao2pu1lian2ya2nao3po1chuan2yuan1niu3geng1li4mang3mo4hu4ting2
nian2jia3kuan3qiao2xian2zha4shi1song1xi1ta1zhi2bao3ban4bi4ming2liang3le4pu3gang3min3han2dan1zhen1geng1lang4rong2li2fu2pei4
huo4he2huan1xiang1xian2suo3qi1shao1cheng2duo1zhen4ni4fan3ping2ming4ling2zhang4qu1lie4qi2bi4kao3ye1qi2di2miao3zhuan4shan1an1huo4mao4e4ni2
su4ka1han4jing4yan2sha1ji2zhang1shi4tai4shen3de2pan4bi4ming2liao2ren4zu2lie4yin1shou1yu2gan4xia2mian3gou1lei2xuan1ru2pi2zou3sha4
qia1jia4han4xiang3yan4zuo4zhi4qiao2qing3tai4zhen1de2fan1bing3meng2liao4ren4sa4e4jue2kai4you1leng2he2fei4xuan4shai1jin3chun3bi3zhan1gun3
an1jia1jian4xiang3xian4zuo4shi2zhao3shi4lin4du2ban1bing4mi2liang2qian1kun1que4tian2lian4xiao2suo1chi4li3mo4dan1fei1sha1
an1jia1guan4jing1hu1cuo4xiao1xing3tuo4zhen4te4ban1bi4ming2liang2jia4hui4cui1kui4xiao4cui4hen3zhen1suo1cui4shu1gu3lin2lin2
an4ke3huan2yang3ge4zhai4xiao3she4qing1duo4chen2du1ban3bi4ming2lie4kang4peng2zheng1qian4ao2song1jiao3zi4bi4yi4cui4can2zhi4ding3
an4jia1gan1ning2gu3cui1xiang1jing4tuo3jin1tu1fan4bi4zhi2liao2yi4zhun3yin1yuan4chi4tang3xia2zi4li4xi1song1du4tan1zhen4liu1
an4xia4jian1yao2hu1zai4chai2shao1qi2duo4zhui4du3fan4mi3pin4liao3gu1bian4guo1lun2shen4xu4rong2jing4juan4long2xiang2qi1du4yi2yin2
an4jia4kan4xiao3gu4zui4zhi1jiao1shui4da3zhui1du2ban3ye4mie4leng2fo2chang2lun2su4xu4huai2qi1shu1juan4ze2fei3jing1man2zi1han1xian4
an1jia1gan1ye4gu1zai1lv3zhao4cui4tuo2chui2du2fan4pi4mian3liang2gou1zhi1bao3qian4chuang4chang3qi1xi1yi1mou2cu4jian3nv4er4su1pi1
xing4gua3guan3ju2gu1sai1rui3zheng4zhi3duo4zhui1du2ban1bi4mian2liang2tuo2wu4yan2bo2bi4gao3qian3ni2di4pian1chang2nv4er4ming3ji4ni2
yi3ke1jian3qu1ji3qi1gao3sheng3xi2tuo3chui2pan4pi3mian2liang4zhu4que4ying2yong3qiao1gang4cong2cai1ya2bi4yi4bo1bian3mai2kun1
yi1xia2huan2ji2ku4zai3she3xiao1xi1tuo2tong4xiang4fan2bi4mian3liao2ji2juan4mei2li4shu4yu1chang1ni4peng2qiao4fei1ya2jia3cheng2ai3zi1
wei4guo3fou3yu4hu2cai3xie3jiao1qi1tuo2tong1tu1ban1bie2mian4liang4chi3chang3hui3wei2qian1lian3cha2cu4jie2fan1ping2wei4ben1cu4fei1
yi1jia4han4tong2hu4cai2she4xiang2chi4zhong3tu1fan1pie1mian4ling2zhu1shi2cuo2kang1bi4zhai4lun2hou2jing1lou3qi2qu2jian4zui4ling2
wei3ge1gan1gu4cai3she3cheng1xi1ti3duan4fan4mie4mo1ling3ce4can3bian4shuo4huai2pi4mao4meng2shan1mai4li4
wei2he2jian4jin3ku1zai1she4zhang1xi1dui1guai1jie4fan4bi4mo2li4tiao1xia4qian4qu1can2hu2wei4xing1rui4kui4die2mang3yuan2lai4hai3
yi2huo3guan3qin2hu2sui4xie2xiao4shi2dui4yuan1pian1mao4lv4pei4jue2shu4zhan3can2zhen1ta4yan1wei3gao1huang2lei3yu2qin1sai4yi1jing4nian2
wei3ke1guan1jun1hu2ji4zhu3zhuang1ji1nai4dian4shan1fan2bian4wang4lun2bai3si4zhang4song3zhuo2he2hua2du3zan1yun2ling2gun3zhuan4xi1kao4
wei1huo4jian4jin1hu2zai1she4shao3ji2dai4zi4yin2ban1pian4meng4li2you4chang3xu1she4duan4fei3huan4jiang3xia1dian4ba4fu4lao2
wei4he2guan4jin3ku4cai3sha1xiao4ji1dai4zhe4you3fan4pian1mao2lin2yang2si1deng4zhan1chen1yan2si4jia1ren4zhi4ju4huang2
wei2jia4huan2jin1gu3xi1zhe3chang1ji3dai4wan3bian1meng3lin2lai2can1pei4huang2mo4ming2xiao1chu2ren4zhui4li3ye4sai1
yi4ge4jian4xin1hu2sui4xie4jiang3ze2dai4niao3dun1wan3bian1mang2lin2lun2cuan4huai4xian3pang2hun2jue2cheng1qian1nou4e4na4zan4xun1le4qiu1
wei4hua1jian1qin1gu1zhai4che1jiao1chi4tai4zhui4tun2fan1fan3wang3lin2jin3shuang1qiang1yue4tong4mao2bang3zha1kuai4man2chou2geng3e4mei4niang4
yi4ke1xian2qin2hu3ji4zhe1chong1ji1dai4e4pan2bian4hao4lin2sou3te4jing1rong2jiao3du2kan4lan2chi3ying2xin4die2
yi3qie2guan1jin4kua1zhai1she2shang4ji1ti4chun1dun1pan2bian4meng2lun2si4man4duo4yi2piao1liu2liu2xie4ning2liao2hun1tan3shan4you4fu4
wei2he2xian4qin2kua4xi4xie2song4shuo4tai4kui4dun4fan2mian3chu3lin2zu3xie4yong1yu3yong1fan1long2shou4ling2hu2jin4shi4yang1
wei4hua2han2jin1gu3cai4jie4zheng4qie1zhi4ping2tun2man2mian3mu4lin2fu2ding1ya1fan1guo3tuan1lie4qu2zhou4guo1chu2ji1li2da2
yi4guo3guan3jin3gu4cai2shao2zhao4zhuo1tai1hu2dun4fei3bian4mo4lin2dao1he4wei1wu2le4xian4jian3teng2pin4pan4zang1
yi2xia1guan3qin2gu4zai4chi3xiang2jie1tui3dun4bei1bian1mu4liu2yong3ba1dian1qi4pai4ta3gu3teng2ju4di4pao4zang1
wei2ke4wan2jun1gu3ji4biao1xiang4she4tai1chou2tun1fou3bao3lei3li3kuang4luan2jing3han4jin3miao3jia1zhan1lai4xu4pa1mao4fu3guan1
wei3hua1han2jin1wu3ji4zhuo2shang3zhe2dai4zhua3tan2fei1pu1wu4lei4li4yu4lei3yan2qiao2gao3quan2mian3dai4meng2qian1bao3shu2xie2
wei4huo4an4jin1hu4zai4jue2jiang4she4dai4diao4dun4bi4pu1bing3lei3chan2chuan1dan4hao4gao1bo2zhen1jue2qian1lian2wan4nan3gong3
wei3jia1yan2jin3wu3cai2zhuo2zheng1qie4tui4diao4nai4bi3pu3you2lei4ya1tan2wu1bei4ze4hu2man3bo1chu4yue4song3yao4fu2zhe3chai1
yi1guo4wan2jin4wu3zui4shi4zhong1jie2dai4he4na4bei1bu3li4ling4yi3ting1rang3yi3ping2qian4yu2po4zhu3li2sheng1zou3
wei4xia2ai2jin1wu2cai2xi1zhong1shuo1dui4ting2nei4fei1bu4ling2ju4keng1long3zhi1min3yao3cong1you2er3jin1cong1wo1jiu1jun1ao2
wei2wen2yan3yin2wu2ruo4zhang4xue3dai4di1zha4pi1fu3shi4li4jue2hou3zhuang4zhi3wu3ni4cui1pei4yi3bi3nie4weng3yi4chen4qiu1
yi2e2yan2yin2yu3ban3ji4qiao4jue2diao1ting2pi1bu3wen4leng3ni2shun3hu2zhou3yi4chang3shu1xi1luo4ai3ning2gai4qiu2zhao4chao1rou2biao4
yi1e2wan2jiu3hou4ban3ruo4shang4she2dai4zhen1fei3fu3men4li4kong3na4yi1zhi4ao4mao3qi1ke4liu2yue4ting1jian1qun2
jing3wo3yan4ju4yu4re3zhang4chan2tai2ti4mi2bi3sui4wen2ling3fen1xu4tang3ying1lang2qi4yu4hao1zhuang1zhi3niu3bei4kuai4
hai4ya2yan4ju4wu4zhu3cheng2xian1da4zhen1tan1mi4mu4men2lian2lin4hu2bo2huai2yan4hun4lang2pi1zi1yi4guo3fu1ban3da2li3
yu4hua4wan2qu1wu2yao2qu3cheng2xian1di4cheng2na4pi2mu4ling2shou4dai4xie4fan2zi3hu3kuang4si4gua4jia1yue4qian1
yu4wo4yan2gou3qin2xiao4shou3rong3qian1ti2di1guo1pi2mu4ye3li3chang4yong3wei2qin2jin4ru4su4shi1ti4shan1qian2wa4lu2
yu4ya2yuan4jiu3hu2qi2shou3sheng4zhan4ti2ding4bei1wu4ye3ling2qian4he1wo4chao2su4li4gang1pei2zhi2ju4wei2fu2
ji1e2qi3ju3qi2qi2zhu1cheng2xuan1ying1di4xun4mi4mu4ye4ling2zhuo1jiu4wei2yang4cang1fa4gui1jing1huang1bi4die1xuan4tao1fu2
yi1he4ji4ku3yu3qi2shu1chang2zhuan1long2di3sheng2fei1mu3ye2li4bi3duo1zheng4mao4zhou4lou2sou1xia2sui4can4du4ru4bo3gou1jiu3
yi1ya2wei1qu1wu4lu4shou4rang3jian1long2ting2ba4bu4ye2ling2fu3gua1meng4li2wu4gan3tao1hun2liang2na4zhen1ba2ta1ji1ya1
yi4e4xi3qu1hu4zuo4zhu1niang2chuan1zhuo2ting2nan2fei2pu2ye3ling2men2xia1huo3guo2lin3teng2se4liang2xi2gui4tie3yan4
yi4jia4qi4qu1hu2xiao1zhong3chang2zhan4zhuo2di4nan2bei4fang3mi2li4lia3man4nuo4chen2tang2nao3peng2cui4you2bi4bian3qiong2dian4jing4
dao4jie4ji1ju1qi3zha1zhong3qing2shan4zhai2ti4ruan3fei3feng4shi3ling2yan3zhou4yao1zhi4men4sheng4pu3mao4bei4zong4jia3bang4bao3gen1shao2
ci2hui4qi2ju4li3zha4qu4rao3zhuan4tuo1di3nan2fei4bao1e4li4jia3shen1ben3chuang2lan3pang1yu2lu4xu1cai4bao1xian3yun4zhen4
yu4jie3xi1yu2jiao1zuo2jiu3tiao2shuan1ze2ting2ru3bi4dai1yi4li4hui4ju3kua1chan4xi1qiao1ming2ying2jie2rou2zuo4xuju2xian2hang2
hui2ji4yu2jiao3shuo4shou3zhang4tuo4ti2er4fei1bao4yue1lie4xie2nao2jia1bang1chan4tuo3ying3gui1zhi1chun2ru4zhu1song4yang1
yun3kuai4qi2hou2zha4ru2jing4quan2ze2ti1ni2fei1feng4yao4lie4duo1qi2yi4yun4cheng2gai4suo3zhen1zhou4zhe4tui4liang4quan2jing3ying1
yin4huai4xi1kong1hou4zhai3shou4zhuang4qian3zhuo2ting1er4bao3yi4lie4ji4fu4yi4bing4huan1ying4guan4ma3pei1chi3yi2gu1
yan1hui2ji3ou3xing4ce4zhou4die2xi3zhuo2ding4er3bo3feng1yue4lie4zuo4pao2huan4yao1ju4hui1rao2hu4yao2mi2pang4shu1qiang3huai2mao3xie2chi1
yuan2kuai4ji4yu4guang1suo3shou4rang2ran3tuo1zhen1bei4feng1jing4lian2wa1kui2meshe4xuan1pu3hu3jin3mai4cu4xiang1ju4jia2han4
yin1guai4hui1yu4gong1cuo4shou4zheng1qian2duo2cheng2zhen4wei3beng1liu3lian4zong3xi1guang3lian4gun3zhang1cuo1yu4kua4di4xie4jian4xiu4tui2tuo2
yin1hui3ji1yu2gong1ying1shu4rang4jian1zhuo2di4rou4wei1pao2sou3lian2tou1xian2zang4xiang2ge1ming2yan2jiang1pu2zhe2nuo4guang1zhe3chi2xiao1ke1
yin3hui1qi2chuan4xiao4gui1shou4niang4shan1nuo4ting3hong2pi2bao4lian2kui3she1ce4yue4ji4shen4bi4nian3li4jing4liao3lv3rou2yan2
yin3huai2ji4zhi4gou1xu1ding4xuan2rong2ding4nian4pi2peng3yu2lian4xiao4yao3dian4xiang1shu4xian1qing2shu4qiong2ma3di2xiu1dan1zhong3sai1ge1
yin2jie4qi1chuan4hou4chi2qiu2zhu3chuan2di4ri4pi2fang4yu4lian2fu4hong1ao4xia4xu1xiao3xi2zhi4long2bang4tiao4chun2dan1yu2chan4
yin4guai3qi2xie4kou3ce4shou1zhi2jian4shao1ti2ru3mei2fang1you2lian4yu3ha1jiang3jiu4jian1tun1jian3zhang3ying1lei3jiu1fu3rao2dang1yong3xian3
yin1gai3qi4qu1xiang4shua1zhou1shi4xian4zhi3di4ru4mei3peng2yu4lian2ao4zi1lian2jiu4jia2qiang2di2ying1qing4yu1ye4xun4bi4xi1gu4pin2